ERIKA URBANOVÁ (rod. Tučeková)

Narodila sa vo Veľkom Krtíši, v roku 1980. Vyrastala v Čebovciach, v kraji prekypujúcom vôňou viníc, lesov, rozkvitnutých lúk a rybníkov. Pred očami sa jej rok čo rok rozzelenali agátové lesy, zakvitli sady, zelenali sa aj polia, hustá svieža zeleň sa kúpala na teplom slnku a vyhriatym povetrím lietali roje včiel a pestrofarebných motýľov. Prvé spomienky spojené s prírodou pochádzajú už z jej raného detstva. Vtáčí spev bol jej budíčkom, pozorovanie lesnej zveri a vodného vtáctva koníčkom, pohľad na stáda muflónov či danielov pasúcich sa pod večernou oblohou zas večerníčkom.

Nečudo, že jej ďalšie životné kroky viedli k štúdiu na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici v odbore Krajinná ekológia, kde pod vedením svojich profesorov získala prvé odborné poznatky zo zoológie, botaniky, dendrológie či základov ekológie. Následne začala študovať na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela Environmentálnu výchovu, po materskej dovolenke pokračuje štúdiom Systémovej ekológie na Katedre biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2000 sa stala zakladajúcou členkou občianskeho združenia Environmentálna spoločnosť LUTRA, v marci 2008 založila svoje výtvarné štúdio WILDLIFE ART STUDIO, v rámci ktorého sa venuje umeleckej tvorbe v oblasti výtvarníctva, grafiky a fotografie. Medzi jej najväčšie záľuby patria: športová kynológia, fotografovanie a cestovanie. V súčasnosti tvorí a žije s rodinou v Sliači. 

 

She was born in Veľký Krtíš in 1980. She grew up in Čebovce in the land exuberating with the scent of vineyards, forests, flowery meadows and ponds. Every year the acacia forests, flowering gardens and fields have been turning green in front of her eyes; fresh greenery bathed in warm sunbeams and in the air flew swarms of bees and many-coloured butterflies. Her memories, connected with the nature, date back to her childhood. The bird song was her waking-up time, observing the forest animals and water-birds was her hobby and watching the flocks of mouflons and fallow deer feeding under the evening sky was her bedtime story.   

No wonder that her other life steps led her to study at the Secondary Forestry School in Banská Štiavnica, branch of study landscape ecology, where, led by her professors, she gained  expertise in zoology, botany, dendrology and fundamentals  of ecology. Then she began to study environmental education at the Faculty of Natural Sciences of Matej Bel University. After the maternity leave, she continued studying systems ecology at the Department of Biology and Ecology at the Faculty of Natural Sciences of Matej Bel University. In the year 2000, she was one of the founders of civic association Environmental company LUTRA (Enviromentálna spoločnosť LUTRA), in March 2008 she founded her creative studio WILDLIFE ART STUDIO, where she devotes herself to artistic creation in the areas of art design, graphics and photographs. Today she works and lives with her family in Sliač.